Quy định về việc sử dụng dấu chấm (.),dấu phẩy (,) trong các số liệu tại Tạp Chí Crypto

Tại Việt Nam và đặc biệt tại ngành ngân hàng và các dữ liệu thống kê thì đều có quy định chung là “Sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị”. 

Với cách phân tách như này sẽ gây ra khó khăn trong cách đọc dữ liệu trong các báo cáo tài chính nước ngoài và trong dữ liệu của các sàn giao dịch. Để thuận lợi hơn trong tất cả các bài viết và đồng bộ số liệu với quốc tế thì Tạp chí Crypto sẽ sử dụng quy định chung là “Sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ sẽ dùng dấu phẩy (,), khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sẽ dùng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị”. 

Ví dụ:

  • Khi thể hiện năm nghìn đô la sẽ quy định chung là: 5,000$ (thay vì 5.000$ như ở Việt Nam).
  • Hoặc khi thể hiện một khoản lợi nhuận một triệu năm trăm ngàn không trăm năm mươi đô lẻ 30 cent sẽ là: 1,500,050.30$ (thay vì 1.500.050,30$ ở Việt Nam)

Mong mọi người thông cảm.

5/5 - (1 bình chọn)