Dưới đây là danh mục phân loại tất cả các dự án theo từng nhóm, bạn có thể chọn các danh mục để phân loại rất dễ dàng.

*/Mỗi danh mục có thể trùng các dự án của danh mục khác do các dự án có nhiều tính năng và giải pháp.

Số thứ tự Tên danh mục Số lượng dự án Năm phát hành
001 Ethereum Ecosystem 10,000+ 2015
002 Smart Contract Platform 180+ 2015
003 BNB Chain Ecosystem 3000+ 2018
004 Polygon Ecosystem 800+ 2019
005 Avalanche Ecosystem 400+ 2020
006 Moonriver Ecosystem 50+ 2021
007 Fantom Ecosystem 300+ 2018
008 Stablecoins 100+ 2015
009 Arbitrum Ecosystem 100+ 2020
010 Near Protocol Ecosystem 50+ 2020
011 Exchange-based Tokens   2017
012 Centralized Exchange Token (CEX)   2017
013 Gnosis Chain Ecosystem   2017
014 Decentralized Finance (DeFi)   2020
015 Solana Ecosystem   2020
016 Cardano Ecosystem   2017
017 Non-Fungible Tokens (NFT)   2021
018 Harmony Ecosystem   2019
019 Meme Tokens   2021
020 Polkadot Ecosystem   2020
021 Cosmos Ecosystem   2019
022 Governance    
023 Decentralized Exchange Token (DEX)   2020
024 Yield Farming   2021
025 Liquid Staking Tokens   2020
026 Play To Earn   2021
027 GameFi   2021
028 Wrapped-Tokens   2019
029 Metaverse   2021
030 Asset-backed Tokens    
031 Eth 2.0 Staking    
032 Privacy Coins    
033 Finance / Banking    
034 Automated Market Maker (AMM)    
035 Internet of Things (IOT)    
036 Lending/Borrowing   2020
037 Oracle   2017
038 Sports    
039 Storage    
040 Elrond Ecosystem   2020
041 Seigniorage    
042 Terra Ecosystem   2018
043 Derivatives    
044 Masternodes    
045 Yield Aggregator   2019
046 Olympus Pro   2021
047 Analytics    
048 Move To Earn    
049 Celo Ecosystem   2020
050 Zilliqa Ecosystem   2018
051 OEC Ecosystem   2021
052 Yearn Ecosystem   2020
053 Insurance    
054 DaoMaker Ecosystem   2021
055 IoTeX Ecosystem   2018
056 Fan Token   2021
057 HECO Chain Ecosystem   2019
058 KardiaChain Ecosystem   2020
Đánh giá bài viết