Bitcoin sử dụng mạng lưới xác thực bằng chứng công việc Proof-of-Work để xác nhận các giao dịch trên mạng lưới, những người xác thực là các cỗ máy đào được đặt khắp mọi nơi trên thế giới với sức mạnh tính toán được gia tăng hằng năm để đảm bảo sự an toàn. Mô hình Proof-of-Work mà Bitcoin đang sử dụng sẽ càng an toàn khi các cỗ máy đào được phân bổ càng đồng đều trên nhiều quốc gia, nhiều nhóm đào nhất có thể để tránh bị thao túng 51%.

Tấn công 51% là một cách mà các nhóm đào mạnh có thể chiếm tới lớn hơn hoặc bằng 51% tổng sức mạnh của toàn mạng lưới, khi đó họ có thể can thiệp vào các giao dịch, chỉnh sửa được số dư và thao túng mạng blockchain Bitcoin.

Để hạn chế bị tấn công 51% Bitcoin có một thứ gọi là hashrate để kiểm soát, đây là thông số đo lường tổng công suất của mạng Bitcoin, khi con số càng cao thì khả năng bị tấn công sẽ càng khó và trở nên đắt đỏ. Đồng thời độ khó khai thác “Difficulty” sẽ luôn gia tăng hằng năm để khuyến khích các thợ đào thay đổi thiết bị mới mạnh mẽ hơn để đảm bảo sự an toàn trong tương lai.

Có rất nhiều ý kiến cho rằng các siêu máy tính hoặc các máy tính lượng tử có thể tấn công 51% vào mạng lưới Bitcoin nhưng thực tế rất khác. Chính Difficulty là thứ sẽ luôn đảm bảo mạng blockchain an toàn, sức mạnh gia tăng bao nhiêu thì độ khó khai thác cũng gia tăng bấy nhiêu.